VOG w służbie handlu

Podstawą pozycji na rynku jest zaufanie naszych klientów, dostawców i wszystkich partnerów handlowych. Firma VOG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach cały swój wysiłek poświęca stałemu doskonaleniu jakości procesów konfekcjonowania, magazynowania i dystrybucji, a poprzez identyfikację, ocenę i nadzorowanie potencjalnych zagrożeń zapewniamy bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów spożywczych. Prowadzimy działalność przyjazną dla środowiska, przestrzegając zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej. Ponadto istotnym dla nas jest prowadzenie działalności w sposób etyczny zgodny z dobrymi praktykami biznesowymi oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm prawnych.

Nasz slogan, jako główna wiadomość dla konsumentów, partnerów handlowych i współpracowników: „Jakość, którą widać!” symbolizuje najlepszą możliwą do osiągnięcia jakość naszych produktów, usług i pracowników.

Nasz nowy slogan: „Rozwój poprzez sukces” symbolizuje i jest konsekwencją naszej działalności na polskim rynku.

Posiadamy certyfikat AEO.

System jakości opieramy na wymaganiach standardu IFS, którego jednym z filarów jest wprowadzony i doskonalony od 2004 roku system HACCP. Politykę najwyższej jakości jako główny cel strategiczny osiągamy poprzez realizację i systematyczne nadzorowanie poniższych zadań:

– wykorzystanie transferu wiedzy w wyniku współpracy z innymi przedsiębiorstwami grupy VOG w Europie i Azji,
– dobór dostawców na podstawie kryteriów spełnienia wymagań jakości i bezpieczeństwa dostaw,
– poprawna realizacja zamówień i dbałość o to aby wywiązywać się z nich na czas,
– budowanie silnych marek i wzbogacanie oferty asortymentowej,
– inwestycje w nowoczesne technologie i dbałość o infrastrukturę,
– doskonalenie warunków higienicznych na wszystkich etapach produkcji,
– zwiększanie kwalifikacji i świadomości jakościowej pracowników,
– postępowanie zgodnie z zasadami etyki w biznesie,
– monitorowanie jakości zdrowotnej produktów poprzez doskonalenie zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej,
– realizacje planów kontroli i badan wyrobów oraz monitorowanie krytycznych punktów kontroli,
– dbałość o środowisko naturalne,
– optymalizacja procesów wewnętrznych,
– dołożenie najwyższych starań, żeby wszystkie wyroby były autentyczne, bezpiecznie i nie zostały zafałszowane.

Ciągle chcemy działać skuteczniej od konkurencji i systematycznie przyczyniać się do stałego podwyższania jakości powierzonego nam produktu. Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań. Pracownicy firmy znają i utożsamiają się z tą polityką oraz świadomie podejmują i realizują wszystkie działania aby urzeczywistnić Politykę Jakości i osiągać wytyczone cele.