20 lat VOG Polska1994 - 2014Rozwój poprzez sukcesHistoria VOG Polska Sp. z o.o.Entwicklung durch ErfolgGeschichte VOG Polska Sp. z o.o.199419992009– Firmengründung der KRESTO Polska Sp. z o.o.durch den Geschäftsführer Krzysztof D. Woźniak.KRESTO, mit Produktgruppen aus den Kate-gorien: Trockenfrüchte, Snacks, Fruchtkonservenund Reis, kann sich am polnischen Lebens-mittelmarkt erfolgreich etablieren und wirdzur beliebtesten Marke in diesen Segmenten.– Erhält die KRESTO Polska Sp. z o.o. neueEigentümer: die VOG AG, österreichischesUnternehmen mit zentraleuropäischerKompetenz und Standorten in 7 Ländern, hatihren Wirkungsbereich in der Produktion vonWein und Öl sowie dem Import und Handel mitFood- und Non-Food-Produkten. Die Investitionund das Know-How der VOG Gruppe ermöglichender jetzigen VOG Polska Sp. z o.o. die erfolgreicheEinführung neuer Marken, Umsatzsteigerungenund einen weiteren Ausbau der Marktanteile.– Durch den Bau des neuen Logistikzentrumsbekommt die VOG Polska Sp. z o.o. 14.500Palettenplätze und einen neuen Bürotrakt.Mit dieser neuen Dimension ist das Unternehmenauf eine erfolgreiche Zukunft vorbereitet.199419992009– Założenie Firmy KRESTO Polska Sp. z o.o. przezPrezesa Zarządu Krzysztofa D. Woźniaka.Marka KRESTO, w kategoriach produktów:bakalie, snaki, owoce w puszkach oraz ryż,zostaje z sukcesem wdrożona na polskim rynkuartykułów spożywczych i staje się najbardziejulubioną marką w jej segmentach.– KRESTO Polska Sp. z o.o. pozyskuje nowegowłaściciela: VOG AG, austriackie przedsiębior-stwo z centralno-europejską kompetencją,własnymi spółkami w 7 krajach, doświadczeniemw produkcji win i oleju jadalnego, jak równieżw imporcie oraz w handlu produktami spożyw-czymi i przemysłowymi. Inwestycja i know-howgrupy VOG, umożliwiają VOG Polska Sp. z o.o.wprowadzenie nowych marek, zwiększenie obrotuoraz dalsze powiększenie udziałów w rynku.– Poprzez budowę nowego centrum logistycznegozyskuje VOG Polska14.500 miejscpaletowych i nowy trakt biurowy. W tym nowymwymiarze jest nasze przedsiębiorstwo przygoto-wane do budowania pomyślnej przyszłości.Sp. z o.o.R
Page 2 >